Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne

        Pomoc psychologiczno - pedagogiczna:

*  Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
*  Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
*  Zajęcia logopedyczne
*  Zajęcia rewalidacyjne
*  Gimnastyka korekcyjna

Świetlica

        Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
Gromada zuchowa
Drużyna harcerska
Capoeira
Zespół wokalny 
Kółko teatralne 
Kółko językowe  - język niemiecki w klasie I
Koło matematyczne
SKS