Historia szkoły

Z kart historii szkoły

       Wawrzyniec Sikora, wójt gminy Bielino w latach 1927 -1939, w jednym ze swych dzienników zamieścił informacje na temat osad szkolnych na terenie gminy Bielino (obecnie gminy Słupno). Tak pisał o założeniu szkoły w Liszynie: „Osada szkolna i szkoła istnieje od 1859 roku. W tym roku Liszyno zostało wypuszczone w wieczystą dzierżawę. Ówczesna właścicielka, pani Róża Wirginia z Bontanów Dembowska, oddając w wieczystą dzierżawę Liszyno, tę działkę ziemi oddała bezpłatnie rozkupnikom pod szkołę. 
Karta z dziennika Wawrzyńca Sikory
W Tabeli Likwidacyjnej z 1864 roku działka ta jest zapisana jako własność gromady („ewangelickoje uczyliszcze”). Była to szkoła niemiecka, gdyż w tym czasie rozkupnikami Liszyna przeważnie byli niemieccy koloniści.” Kolejne daty pokazują, jak ze szkoły wyznaniowej stawała się szkołą powszechną, polską.  


1903
Niemcy udostępnili swoją szkołę wyznaniową całej społeczności Liszyna, co zostało zapisane w „Księdze uchwał gromadzkich z 1903 roku” .


1912
Władze przemianowały szkołę z wioskowej na gminną, więc koszty jej utrzymania ponosiła cała gmina. Uczęszczały do niej dzieci 
 
z Liszyna i Wirginii, a od 1915 r. po pożarze szkoły w Słupnie,także z Wykowa i Poddębca. Nauczycielem był jednak nadal Niemiec – Jakub Renn (lub Racz).
 
1923 
Polacy zaprotestowali przeciwko powołaniu nowego nauczyciela Niemca. Tak rozpoczęli swą petycję do dozoru szkolnego gminy Bielino: „ My niżej podpisani mieszkańcy wsi Liszyno, Wykowo i Poddębiec, z których nasze dzieci mają prawo korzystać ze szkoły w Liszynie, oświadczamy się kategorycznie, że prędzej naszych dzieci do tej szkoły nie poślemy, aż otrzymamy nauczyciela Polaka, katolika.” 
       Petycja przyniosła taki skutek, że władze wyznaczyły do pracy w Liszynie Józefa Grzywińskiego, młodego absolwenta Męskiego Seminarium Nauczycielskiego w Płocku, który właśnie wrócił z wojny polsko-bolszewickiej. Funkcję kierownika szkoły pełnił do 1931 r. Po nim, do wybuchu II wojny światowej, stanowisko obejmowali: Walenty Dobrowolski, Adolf Suliński, Zofia Łowicka. 


Józef Grzywiński (1900-1941) pierwszy polski nauczyciel w Liszynie.  

1947 - 1964

   Zadanie kierownika sprawował Józef Głuszczyk a z nim współpracowali nauczyciele: Zenon Rogoziński, Adela Matuszewska, Apolonia Żakowska, Ludwik Towerski. Zajęcia dla pięciu klas, od I do V, odbywały się w dwóch izbach starego, krytego strzechą budynku, w którym było też mieszkanie kierownika.


Rok 1963. Kierownik Franciszek Głuszczyk i nauczyciel Ludwik Towerski z uczniami przed budynkiem starej szkoły. 

1964 - 1974

Szkoła zmieniła swoją siedzibę - przeniosła się wreszcie do nowego budynku postawionego na granicy wsi Liszyno i Wykowo, na skraju lasu. Powstała jako jedna z „tysiąclatek” w ramach akcji „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. W jej budowę zaangażowało się wielu gospodarzy. Uroczyste otwarcie miało miejsce 1 września 1964 r. W siedmiu oddziałach rozpoczęło naukę 94 uczniów, a kilka miesięcy później także 30 przedszkolaków. Kierownictwo objął Antoni Tomaszewski.  

Pierwsi absolwenci

Najstarszymi uczniami byli siódmoklasiści, którzy przenieśli się ze Słupna. Stali się pierwszymi absolwentami szkoły w Liszynie, a ich nazwiska i fotografie zdobią pamiątkową tablicę. Byli to: Kazimiera Bloch, Grzegorz Bojarski, Bogdan Grabowski, Mieczysław Gutkowski, Barbara Kacprzak, Andrzej Klusiewicz, Henryk Łagodziński, Teresa Maciejewska, Jerzy Michalski, Jerzy Nowakowski, Andrzej Olewniczak, Bogdan Olewniczak, Bernard Stańczak, Henryka Stefańska, Stanisław Stefański, Władysław Stefański, Krystyna Świderska, Józef Wiktorowski, Stanisław Wiśniewski, Maria Zygmuntowicz.

1974 - 1978

 W latach 1974- 78 dyrektorem była Anna Dziełakowska (na zdjęciu siedzi pierwsza z prawej), która pracowała w Liszynie już od 1964 roku, podobnie jak Zofia Chrobot, Zofia Tomaszewska i Wanda Wilczyńska (od 1968r.) 

1978 - 2012

Stanowisko dyrektora piastowała Anna Warda, która min. w latach 1979-1990 zorganizowała w szkole, wspólnie z TPD, letnią bazę kolonii zdrowotnych dla dzieci z wadami postawy. W 1994 r. dzięki jej staraniom i współpracy z radą rodziców i radą gminy Słupno zbudowano nową instalację centralnego ogrzewania oraz zaplecze kuchenne i świetlicę- wreszcie nie trzeba było palić w piecach! To był ważny powód, by uczcić go pięknymi występami.

2004 rok - 40 lat szkoły w obecnej siedzibie

Szkoła świętowała jubileusz 40 – lecia pracy w obecnej siedzibie. Do przygotowania uroczystości włączyli się także absolwenci z minionych lat oraz nauczyciele i pracownicy, dzięki którym łatwiej było odtworzyć historię, nawet tę odleglejszą, sprzed 1964 roku.

2012 Boisko ORLIK

Z inicjatywy radnych gminy Słupno powstał kompleks boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”, z którego korzystają uczniowie, kluby sportowe z terenu gminy, a także wszyscy ci, którzy lubią sporty zespołowe.

2012 - 2014  Jak realizowaliśmy projekt nadania szkole imienia

Funkcję dyrektora objęła Wanda Urbaniak. Radę pedagogiczną tworzą także: J. Borowska, E. Golatowska, M. Karpińska, A. Konieckiewicz, G. Maciejewska, D. Morawska, D. Orłowski, A. Owczarzak, E. Popowska, A. Więtczak. W roku szkolnym 2013/2014 wraz z radą rodziców i radą pedagogiczną przystąpiliśmy do realizacji projektu nadania szkole imienia.

Rozpoczęcie procedury

 *  31 października 2013 r. rada pedagogiczna podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury nadania szkole imienia. Przygotowano plan działania na kolejne miesiące od listopada do września następnego roku. Na stronie internetowej utworzono, na bieżąco aktualizowaną, zakładkę Wybieramy patrona. 
*  Samorząd uczniowski, rada rodziców, rada pedagogiczna przedstawiały propozycje imienia szkoły, wśród których znalazły się: Jan Brzechwa, Kornel Makuszyński, Ziemia Mazowiecka . 

Wybory patrona

  * Ustalono wspólną listę kandydatów, przygotowano karty do głosowania, podano termin wyborów. Każdy organ szkoły przeprowadził głosowanie, w którym większość opowiedziała się za imieniem Ziemi Mazowieckiej. 
*  Organy szkoły uzasadniły swój wybór i wystąpiły z wnioskiem do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia.  

Poznajemy Ziemię Mazowiecką

  * Szkoła podjęła działania popularyzujące imię Ziemi Mazowieckiej, takie jak: 
• wycieczka do siedziby zespołu „Mazowsze”,
• wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej, 
• zorganizowanie międzyszkolnego turnieju polonistycznego - XII Językowej Corridy pod hasłem „Mazowsze-moje miejsce na Ziemi”, 

Poznajemy Ziemię Mazowiecką

• udział w konkursie plastycznym o zasięgu wojewódzkim „Mazowsze –moja mała ojczyzna” organizowanym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
• przygotowanie wystawy „25 lat wolności w Gminie Słupno” w ramach obchodów Roku Wolności 

Dlaczego wybraliśmy imię Ziemi Mazowieckiej?

      W uzasadnieniu wyboru imienia szkoły napisaliśmy: 
    „Szkoła Podstawowa w Liszynie w obecnym miejscu i budynku działa już pięćdziesiąt lat, jednak jej początki sięgają znacznie odleglejszych czasów. Według najstarszych zapisków od 1903 roku niemiecką szkołę wyznaniową, utworzoną w roku 1856 przez osadników, przekształcono na wioskową i udostępniono całej społeczności. Kolejna ważna data to rok 1923, kiedy po raz pierwszy, dzięki staraniom mieszkańców, nauczycielem został Polak, Józef Grzywiński. Polski charakter szkoły, szacunek jej pedagogów i uczniów dla regionu i narodu były i są wartością kształtującą naszą społeczność. W ciągu kilkunastu ostatnich lat potwierdziliśmy to, realizując projekty integrujące środowisko lokalne, takie jak: „Mazowszanin- Polak- Europejczyk”, (...). Podejmowane w nich działania służyły głębszemu poznaniu zarówno historycznych korzeni naszej Małej Ojczyzny jak i jej walorów przyrodniczych. Uświadomiły nam, że Ziemia Mazowiecka to nie tylko piękne krajobrazy równiny poprzecinanej miedzami, rzędami wierzb i szeroką wstęgą największej polskiej rzeki – Wisły. Ziemia Mazowiecka to przede wszystkim ludzie, tacy jak nasi słowiańscy przodkowie, którzy zakładali osady w Szeligach  i Słupnie lub w późniejszych wiekach bronili swoich grodów przed zakusami pogan czy podstępnych Krzyżaków,  a w czasach zaborów walczyli o zachowanie polskiej mowy, o odzyskanie niepodległości.
  Ziemia Mazowiecka to artyści i poeci, a wśród nich: Fryderyk Chopin, Józef Chełmoński, Władysław Broniewski, dzięki którym świat rozpoznaje ludowe nuty mazurka i dostojnego poloneza, ulega czarowi rozległych łąk usianych kaczeńcami, uczy się polskiej mowy wsłuchany w szum wiślanych fal.
   Projekt nazwania Szkoły Podstawowej w Liszynie imieniem Ziemi Mazowieckiej jest więc wyrazem naszej przynależności do tego kulturowego krajobrazu i wspólnoty z ludźmi, od setek lat kształtującymi jego niepowtarzalny charakter, stawiającymi czoła potędze żywiołów i zawirowań historii. Pragniemy pielęgnować to, co sercu bliskie, od pokoleń wpisane w tradycje rodzinne. Jesteśmy przekonani, że propagując ideę lokalnego patriotyzmu, zwłaszcza w czasach globalizacji, przyczyniamy się do ocalenia naszej narodowej odrębności wynikającej z historii i tradycji. Pochylając się z szacunkiem nad tym, co przetrwało stulecia, za autorytety mając ludzi zasłużonych dla Mazowsza, z większą świadomością będziemy poznawać swoją Małą Ojczyznę i współtworzyć jej  teraźniejszość.”

Nasza szkoła nie nudzi

Działamy zespołowo

* Umiemy przygotować pyszną sałatkę i ... artykuł do wikipedii. 
* Wykorzystujemy technologię informacyjno-komunikacyjną, np. nagrywamy filmy instruktażowe, rozwiązujemy zadania interaktywne
* Urządzamy wycieczki i rajdy, by lepiej poznać naszą Małą i Wielką Ojczyznę.
* Miłą tradycją są występy i spotkania z sympatykami naszej szkoły. 
* Chętnie uczymy się pomagać i dzielić z potrzebującymi.
* Szanujemy przyrodę i umiemy mądrze korzystać z jej bogactwa i piękna.
*  Lubimy aktywność na świeżym powietrzu o każdej porze roku.
* Pamiętamy o dokonaniach naszych przodków i czerpiemy z najlepszych wzorów.

O naszej pracy świadczą certyfikaty i podziękowania.