Wybór patrona szkoły

                  Wybór patrona szkoły
                  Rok szkolny 2013/2014

Jak wybieraliśmy patrona

 * 31 października 2013 r. rada pedagogiczna podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury nadania szkole imienia. Przygotowano plan działania na kolejne miesiące od listopada do września następnego roku. Na stronie internetowej utworzono, na bieżąco aktualizowaną, zakładkę Wybieramy patrona
* Samorząd uczniowski, rada rodziców, rada pedagogiczna przedstawiały propozycje imienia szkoły, wśród których znalazły się:
- Jan Brzechwa, 
Kornel Makuszyński, 
- Ziemia Mazowiecka . 

* Ustalono wspólną listę kandydatów, przygotowano karty do głosowania, podano termin wyborów. Każdy organ szkoły przeprowadził głosowanie, w którym większość opowiedziała się za imieniem Ziemi Mazowieckiej. 
* Organy szkoły uzasadniły swój wybór i wystąpiły z wnioskiem do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia.    

Szkoła podjęła działania popularyzujące imię Ziemi Mazowieckiej, takie jak: 
 • wycieczka do siedziby zespołu „Mazowsze”,
 • wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej, 
 • zorganizowanie międzyszkolnego turnieju polonistycznego - XII Językowej Corridy pod hasłem „Mazowsze-moje miejsce na Ziemi”, 

• udział w konkursie plastycznym o zasięgu wojewódzkim „Mazowsze –moja mała ojczyzna” organizowanym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
• przygotowanie wystawy „25 lat wolności w Gminie Słupno” w ramach obchodów Roku Wolności 

Uzasadnienie wyboru imienia

„Szkoła Podstawowa w Liszynie w obecnym miejscu i budynku działa już pięćdziesiąt lat, jednak jej początki sięgają znacznie odleglejszych czasów. Według najstarszych zapisków od 1903 roku niemiecką szkołę wyznaniową, utworzoną w roku 1856 przez osadników, przekształcono na wioskową i udostępniono całej społeczności. Kolejna ważna data to rok 1923, kiedy po raz pierwszy, dzięki staraniom mieszkańców, nauczycielem został Polak, Józef Grzywiński. Polski charakter szkoły, szacunek jej pedagogów i uczniów dla regionu i narodu były i są wartością kształtującą naszą społeczność. W ciągu kilkunastu ostatnich lat potwierdziliśmy to, realizując projekty integrujące środowisko lokalne, takie jak: „Mazowszanin- Polak- Europejczyk”, (...). Podejmowane w nich działania służyły głębszemu poznaniu zarówno historycznych korzeni naszej Małej Ojczyzny jak i jej walorów przyrodniczych. Uświadomiły nam, że Ziemia Mazowiecka to nie tylko piękne krajobrazy równiny poprzecinanej miedzami, rzędami wierzb i szeroką wstęgą największej polskiej rzeki – Wisły. Ziemia Mazowiecka to przede wszystkim ludzie, tacy jak nasi słowiańscy przodkowie, którzy zakładali osady w Szeligach i Słupnie lub w późniejszych wiekach bronili swoich grodów przed zakusami
pogan czy podstępnych Krzyżaków, a w czasach zaborów walczyli o zachowanie polskiej mowy, o odzyskanie niepodległości. Ziemia Mazowiecka to artyści i poeci, a wśród nich: Fryderyk Chopin, Józef Chełmoński, Władysław Broniewski, dzięki którym świat rozpoznaje ludowe nuty mazurka i dostojnego poloneza, ulega czarowi rozległych łąk usianych kaczeńcami, uczy się polskiej mowy wsłuchany w szum wiślanych fal. Projekt nazwania Szkoły Podstawowej w Liszynie imieniem Ziemi Mazowieckiej jest więc wyrazem naszej przynależności do tego kulturowego krajobrazu i wspólnoty z ludźmi, od setek lat kształtującymi jego niepowtarzalny charakter, stawiającymi czoła potędze żywiołów i zawirowań historii. Pragniemy pielęgnować to, co sercu bliskie, od pokoleń wpisane w tradycje rodzinne. Jesteśmy przekonani, że propagując ideę lokalnego patriotyzmu, zwłaszcza w czasach globalizacji, przyczyniamy się do ocalenia naszej narodowej odrębności wynikającej z historii i tradycji. Pochylając się z szacunkiem nad tym, co przetrwało stulecia, za autorytety mając ludzi zasłużonych dla Mazowsza, z większą świadomością będziemy poznawać swoją Małą Ojczyznę i współtworzyć jej teraźniejszość.

Zapraszamy do naszej galerii